.

Stanovy združenia

Stanovy záujmového združenia právnických osôb a Dodatok č.1

Právne postavenie a pôsobnosť
Región Neogradiensis Lučenec (ďalej len združenie) je záujmové združenie miest a obcí a ďalších organizácií uvedených v čl. IV. Región je právnickou osobou s právnou subjektivitou. Je splnomocnený v súlade s týmito stanovami jednať v spoločnom mene obcí a zastupovať ich spoločné záujmy. Svoju činnosť vyvíja na území Slovenskej republiky i v zahraničí.
Združenie nie je oprávnené zastupovať obce vo veciach, ktoré prináležia obciam, okrem zverených právomocí uzneseniami obecných zastupiteľstiev.

Predmet činnosti
Združenie je neziskovou organizáciou, ktoré svoje prostriedky využíva na rozvoj svojho regiónu. Hlavnou úlohou je koordinácia činností miest a obcí i ostatných subjektov v regióne vo všetkých oblastiach rozvoja s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov v záujme trvalého rozvoja. Zároveň združenie zabezpečuje spoločné vystupovanie i propagáciu regiónu navonok. Za týmto účelom vykonáva predovšetkým tieto činnosti:
1.Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce miest a obcí a ďalších subjektov.
2.Koordiácia činností smerujúcich k trvalému rozvoju územia.
3.Podpora a oživenie regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov.
4.Spolupráca s okolitými združeniami podobného charakteru.

Členstvo

Zakladajúcimi členmi združenia sú právnické osoby:
• obce: Stará Halič, Trenč, Holiša, Jelšovec, Šávoľ, Ľuboreč, Mučín, Prša, Šurice, Belina, Radzovce, Halič, Bulhary, Kalonda, Ratka, Lovinobaňa, Mašková, Tuhár, Šiatorská Bukovinka, Lupoč
• mestá: Poltár, Veľký Krtíš, Fiľakovo, Lučenec
• ďalšie organizácie: Regionálna kancelária Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
• štátne orgány: Okresný úrad Lučenec

Právnické osoby konajú prostredníctvom štatutárnych zástupcov. K zastupovaniu je potrebné plnomocenstvo štatutárneho zástupcu. Vstup nových členov do združenia schvaľuje valné zhromaždenie.