.

Štruktúra združenia

Orgány združenia:

1. Valné zhromaždenie
2. Predsedníctvo
3. Dozorná rada

 
V súčasnosti je predsedníčkou združenia, PhDr. Alexandra Pivková, primátorka Mesta Lučenec, ktorá bola zvolená na Valnom zhromaždení združenia dňa 26.10.2016.
 
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, skladá sa zo všetkých jeho členov. Zvoláva sa aspoň jedenkrát ročne.

Predsedníctvo je pracovným orgánom združenia, schádza sa pravidelne, spravidla jedenkrát štvrťročne. Skladá sa zo siedmich jeho členov.

Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý je oprávnený dozerať na všetku jeho činnosť. Skladá sa z piatich jeho členov.

Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia. Predseda jedná za združenie a reprezentuje ho navonok, zvoláva jednania orgánov združenia a riadi celkovú činnosť.